گیاه Spergula arvensis

Spergula arvensis
-
1
L.
Corn Spurrey
1
Caryophyllaceae

عکس

0.5
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
مگس ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

بذر
برگ