گیاه Stauntonia hexaphylla

Stauntonia hexaphylla
-
1
(Thunb.)Decne.
-
3
Lardizabalaceae
Rajania hexaphylla.

عکس

10
7
همیشه سبز
بالا رونده
متوسط
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
بله
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
حشرات، دست
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

چشمی
ضد روماتیسم
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

میوه

قسمت مورد استفاده

گل