گیاه Styrax japonica

Styrax japonica
-
0
Siebold.&Zucc.
Japanese Storax
2
Styracaceae
S. serrulata. non Roxb.

عکس

8
6
خزان کننده
درخت
کند
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

میوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

چوب
روغن غیر خوراکی
گردن بند