گیاه Symphytum grandiflorum

Symphytum grandiflorum
-
0
A.DC.
-
0
Boraginaceae

عکس

0.4
0.6
-
چندساله
سریع
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

پوشش زمین