گیاه Symphytum tuberosum

Symphytum tuberosum
-
0
L.
-
2
Boraginaceae

عکس

0.6
0.6
-
چندساله
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

جایگزین قهوه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین