گیاه Symplocos microcalyx

Symplocos microcalyx
-
0
Hayata.
-
1
Symplocaceae

عکس

4
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

رنگ آمیزی دائمی