گیاه Symplocos paniculata

Symplocos paniculata
-
2
(Thunb.)Miq.
Asiatic Sweetleaf
1
Symplocaceae
S. chinensis. (Lour.)Druce. Prunus paniculata. Thunb.

عکس

4
4
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

چشمی
قابض
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

میوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

چوب
رنگ آمیزی دائمی
ماده رنگ