گیاه Symplocos sumuntiia

Symplocos sumuntiia
-
1
Buch.-Ham. ex D.Don.
-
2
Symplocaceae
S. prunifolia. Sieb.&Zucc.

عکس

6
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

متفرقه

استفاده خوراکی

ادویه
بذر
برگ
رنگ خوراکی

سایر موارد استفاده

انگل کش
رنگ آمیزی دائمی
ماده رنگ