گیاه Symplocos tinctoria

Symplocos tinctoria
-
1
(L.)L'Hér.
Sweet Leaf
2
Symplocaceae

عکس

8
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ

قسمت مورد استفاده

برگ
گل

سایر موارد استفاده

چوب
رنگ آمیزی دائمی
ماده رنگ