گیاه Syringa josikaea

Syringa josikaea
-
0
Jacq.f. ex Rchb.
Hungarian Lilac
0
Oleaceae

عکس

4
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

پرچین