گیاه Tamarix chinensis

Tamarix chinensis
-
2
Lour.
Chinese Tamarisk
0
Tamaricaceae
T. elegans. T. gallica. non L. T. indica. non Willd.

عکس

4.5
0
خزان کننده
درختچه
متوسط
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
بله
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
ضد اعتیاد به الکل
ضد درد، مسکن درد
ضد نفخ
مدر، ادرارآور

سایر موارد استفاده

پرچین