گیاه Tamarix gallica

Tamarix gallica
گزانگبین، گز فرانسوی، گز شاهی
2
L.
Manna Plant
1
Tamaricaceae

عکس

4
6
خزان کننده
درختچه
متوسط
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
بله
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

تمیزکننده زخم
خلط آور
قابض
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

ترنجبین

سایر موارد استفاده

پرچین
تانین
تثبیت خاک
چوب
سوخت
ماده رنگ