گیاه Tamarix hispida

Tamarix hispida
گز آتشین، گز مودار
0
Willd.
Kashgar Tree
0
Tamaricaceae

عکس

1
0
خزان کننده
درختچه
متوسط
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
بله
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

سایر موارد استفاده

پرچین
تثبیت خاک