گیاه Taxodium distichum

Taxodium distichum
دارتالاب، سرو مردابی
1
(L.)Rich.
Swamp Cypress
0
Taxodiaceae
Cupressus disticha.

عکس

30
8
خزان کننده
درخت
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
یک پایه
باد
نه
بله
-
بله
-

استفاده دارویی

ضد درد، مسکن درد

سایر موارد استفاده

چوب
فیبر