گیاه Tetragonia tetragonoides

Tetragonia tetragonoides
-
0
(Pall.)Kuntze.
New Zealand Spinach
3
Aizoaceae
T. expansa. Murray.

عکس

0.2
1
همیشه سبز
چندساله
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
بله
بله
بله
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

برگ