گیاه Thapsia garganica

Thapsia garganica
-
2
L.
Drias Plant
0
Umbelliferae
T. decussata.

عکس

1.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

مدر، ادرارآور
مسهل (شدید)

سایر موارد استفاده

رزین