گیاه Tilingia holopetala

Tilingia holopetala
-
0
Kitag.
-
1
Umbelliferae
Ligusticum holopetalum. (Maxim.)Hiroe.&Const.

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ