گیاه Tordylium apulum

Tordylium apulum
-
0
L.
Roman Pimpernel
1
Umbelliferae
Concylocarpus apulus.

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ادویه
برگ