گیاه Trachelospermum asiaticum

Trachelospermum asiaticum
-
0
(Siebold.&Zucc.)Nakai.
Japanese Star Jasmine
1
Apocynaceae
T. crocostemon. T. divaricatum.

عکس

6
6
همیشه سبز
بالا رونده
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

پوشش زمین