گیاه Trachycarpus martianus

Trachycarpus martianus
-
2
(Wall.)H.A.Wendl.
-
2
Palmae

عکس

12
2
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بندآورنده خون
ضد بارداری
قابض

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

تار و پود (بافندگی)
فیبر