گیاه Trachystemon orientalis

Trachystemon orientalis
-
0
(L.)G.Don.
-
0
Boraginaceae

عکس

0
0
-
-
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

پوشش زمین