گیاه Trapa bicornis

Trapa bicornis
-
1
Osbeck.
Ling
4
Trapaceae
T. bicornuta.

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

سرطان
ضد تب
قابض
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

بذر