گیاه Trapa japonica

Trapa japonica
-
0
Fleron.
-
1
Trapaceae

عکس

0
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر