گیاه Trientalis europaea

Trientalis europaea
-
1
L.
Chickweed Wintergreen
0
Primulaceae

عکس

0.25
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
قی آور