گیاه Trifolium variegatum

Trifolium variegatum
-
0
Nutt.
Whitetip Clover
1
Leguminosae

عکس

1
0
-
یکساله
-
نه
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
گل