گیاه Trigonella suavissima

Trigonella suavissima
-
0
Sm.
-
2
Leguminosae

عکس

0
0
-
یکساله
-
نه
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ