گیاه Trigonotis radicans

Trigonotis radicans
-
0
(Turcz.)Steven.
-
1
Boraginaceae
T. sericea. Myosotis radicans. Omphalodes aquatica. O. sericea.

عکس

0.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ