گیاه Trillium erectum

Trillium erectum
تریلیوم قرمز
3
L.
Beth Root
2
Trilliaceae

عکس

0.4
0.3
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
تسهیل کننده زایمان
خلط آور
ضماد
قابض
قاعده آور، تنظیم کننده قاعدگی
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ

قسمت مورد استفاده

گل