گیاه Trillium grandiflorum

Trillium grandiflorum
-
2
(Michx.)Salisb.
White Trillium
1
Trilliaceae

عکس

0.4
0.3
-
چندساله
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

چشمی
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
قاعده آور
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ