گیاه Trillium pendulum

Trillium pendulum
-
1
Willd.
-
0
Trilliaceae

عکس

0.3
0
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
بندآورنده خون
خلط آور
قابض
مقوی، تونیک