گیاه Trillium undulatum

Trillium undulatum
-
1
Willd.
Painted Trillium
1
Trilliaceae

عکس

0.2
0.2
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تشدید کننده انقباضات رحمی- اکسی توسیک

استفاده خوراکی

برگ