گیاه Triosteum perfoliatum

Triosteum perfoliatum
-
2
L.
Wild Coffee
1
Caprifoliaceae

عکس

1
0.6
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
ضماد
قفسه سینه
قی آور
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی معده

استفاده خوراکی

جایگزین قهوه