گیاه Triphasia trifolia

Triphasia trifolia
لایم بِری
1
(Burm.f.)P.Wilson.
Lime Berry
2
Rutaceae
T. aurantiola. Lour. Limonia trifolia.

عکس

3
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پوست

استفاده خوراکی

میوه

قسمت مورد استفاده

برگ
گل
میوه

سایر موارد استفاده

بخور دادن