گیاه Triticum aestivum

Triticum aestivum
گندم
2
L.
Bread Wheat
4
Gramineae
T. vulgare.

عکس

1.5
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
نه
نه
خیر
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

آرامبخش
پوست
صفرابر ( ضد یرقان)
ضد اعتیاد به الکل
ضد تب
ضد تعریق
مقوی معده

استفاده خوراکی

بذر

سایر موارد استفاده

زیست توده
ساخت سقف
سطح دریافت کننده جوهر، رنگ و غیره
کاغذ
مالچ
نشاسته