گیاه Triticum monococcum

Triticum monococcum
گندم تک دانه ای
0
L.
Einkorn
3
Gramineae

عکس

0
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

بذر

سایر موارد استفاده

زیست توده
ساخت سقف
کاغذ
مالچ
نشاسته