گیاه Tropaeolum sessilifolium

Tropaeolum sessilifolium
-
0
Poepp.&Endl.
-
3
Tropaeolaceae

عکس

3
0
-
بالا رونده چند ساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

ریشه