گیاه Tropaeolum tuberosum

Tropaeolum tuberosum
-
2
Ruiz.&Pav.
Anu
4
Tropaeolaceae

عکس

2
0
-
بالا رونده چند ساله
متوسط
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

کاهنده میل جنسی

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
گل

سایر موارد استفاده

دورکننده