گیاه Utricularia vulgaris

Utricularia vulgaris
-
1
L.
Bladderwort
1
Lentibulariaceae

عکس

0
1
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی
بله
نه
گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
نوشیدن