گیاه Vaccinium bracteatum

Vaccinium bracteatum
-
1
Thunb.
Sea Bilberry
2
Ericaceae
Andromeda chinensis.

عکس

1
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

سرطان

استفاده خوراکی

میوه