گیاه Vaccinium macrocarpon

Vaccinium macrocarpon
-
1
Aiton.
American Cranberry
3
Ericaceae
Oxycoccus macrocarpus. (Ait.)Pursh.

عکس

0.2
2
همیشه سبز
درختچه
متوسط
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی
بله
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
بله
بله
نر و ماده
حشرات، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

متفرقه

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین