گیاه Vaccinium sprengelii

Vaccinium sprengelii
-
0
(G.Don.)Sleumer.
-
2
Ericaceae
V. donnianum. Wight.

عکس

3
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
میوه