گیاه Vaccinium vitis-idaea

Vaccinium vitis-idaea
-
2
L.
Cowberry
3
Ericaceae

عکس

0.25
1
همیشه سبز
درختچه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
خنک کننده
قابض
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

چای
میوه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
ماده رنگ