گیاه Vallisneria spiralis

Vallisneria spiralis
آب فنر، آب پیچ
2
L.
Eel Grass
1
Hydrocharitaceae

عکس

0
0
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
گیاهان آبزی
نه
خیر
دو پایه
آب
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

اشتها آور
خنک کننده
شکایات یا مشکلات زنان
مقوی معده
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

برگ