گیاه Viburnum japonicum

Viburnum japonicum
-
0
(Thunb.)Spreng.
-
2
Caprifoliaceae

عکس

1.8
0
همیشه سبز
درختچه
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
میوه

قسمت مورد استفاده

برگ
گل