گیاه Vicia faba major

Vicia faba major
-
1
Harz.
Broad Bean
4
Leguminosae

عکس

1
0
-
یکساله
سریع
بله
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها
بله
نه
خیر
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

بذر
برگ

سایر موارد استفاده

فیبر
مواد سازنده صابون