گیاه Vicia pisiformis

Vicia pisiformis
-
0
L.
Pea Vetch
2
Leguminosae

عکس

1.8
0
-
چندساله
-
بله
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر
برگ