گیاه Vicia pseudo-orobus

Vicia pseudo-orobus
-
0
Fisch.&C.A.Mey.
-
1
Leguminosae

عکس

1.5
0
-
چندساله
-
نه
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ