گیاه Wasabia japonica

Wasabia japonica
-
1
(Miq.)Matsum.
Japanese Horseradish
2
Cruciferae
Eutrema wasabi.

عکس

0.3
0.2
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
ریشه