گیاه Washingtonia filifera

Washingtonia filifera
نخل بادبزنی، نخل پنجه ای
0
(Linden. ex André.)H.Wendl.
Desert Fan Palm
1
Palmae

عکس

12
12
همیشه سبز
درخت
متوسط
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
بله
بله
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر
برگ
میوه

سایر موارد استفاده

تار و پود (بافندگی)
ساخت آلات موسیقی
فیبر