گیاه Weigela decora

Weigela decora
-
0
(Nakai.)Nakai.
-
1
Caprifoliaceae

عکس

5
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
بله
-

استفاده خوراکی

برگ